Kártérítések

Kártérítések
Irodánk több évtizedes tapasztalattal rendelkezik baleseti kártérítések miatti peren kívüli és peres képviseletben a tényleges károkozóval, a károkozó biztosítójával vagy bármely más, kártérítés megfizetésére kötelezhető személlyel szemben. A baleseti kártérítések főbb szabályai a Polgári Törvénykönyv szerződésen kívüli károkozásért való felelősségről szóló IV. részében kerültek elhelyezésre. E szabályokat azonban a baleset jellegétől függően kiegészíthetik más rendelkezések, így pl. egy munkahelyi baleset estén a Munka Törvénykönyvében rögzített releváns szakaszok ismerete is szükséges.

Irodánk kártérítési jogi szakértő ügyvédek társulásaként, biztosítási jogi szaktudással rendelkező jogászok szellemi műhelyeként felsorolhatatlanul sok eljárásban képviselte és képviseli ügyfeleit közlekedési balesetek, munkahelyi és üzemi balesetek, bármely egyéb baleset (pl. kutyasétáltatás közben valakire rázuhan egy tetődarab) miatt elszenvedett káruk érvényesítése során. Látható tehát, hogy nem tudjuk pontosan meghatározni azokat a baleseteket, melyekkel kapcsolatban irodánk képviseletet vállal, hiszen lényegében nincsen olyan baleseti káresemény, amiben ne tudnánk magas szakmai színvonalon fellépni. Irodánk számára a baleseti kártérítések kicsit olyanok, mint Gombóc Artúr számára a csokoládé, aki szereti: a kerek csokoládét, a szögletes csokoládét, a hosszú csokoládét, a rövid csokoládét, a gömbölyű csokoládét, a lapos csokoládét, … és minden olyan csokoládét, amit csak készítenek a világon. Amikor tehát azon gondolkozik, hogy vajon irodánk foglalkozna-e az Ön balesetével, akkor mindig gondoljon Gombóc Artúrra és a csokoládéra.

Irodánknak csupán annyi feltétele van, hogy a balesettel elszenvedett sérülés vagy anyagi kár komolyabb legyen (mivel egy néhány tízezer forintos kár vagy agyrázkódás miatt felesleges kiadás ügyvédet bevonni a kárrendezésbe) és hogy legalább részben ne Ön legyen a felelős a baleset bekövetkezéséért. Ez utóbbi feltételhez hozzátesszük, hogy vannak bizonyos ügytípusok, pl. munkaügyi perek, ahol még akkor is eredményesen tudjuk Önt képviselni, ha a károsult alapvetően maga okozta saját kárát, de ez visszavezethető a munkáltató részéről valamilyen munkavédelmi előírás megszegéséhez (pl. nem biztosított munkavédelmi cipőt). Abban az esetben, ha a baleset halált okoz, eljárunk a hozzátartozók kártérítési képviseletével összefüggésben is.

Az esetek döntő többségében (irodánk esetében ez körülbelül 80-85%) a károkozóval vagy akár a háttérben álló, fizetőképes biztosítóval peren kívül sikerül megállapodni, amely egyezségek ügyfeleink megelégedésével és egyetértésével jönnek létre. Azokban az ügyekben, ahol semmilyen lehetőség nincs peren kívül konszenzust elérni, – külön ügyvédi megbízás alapján – határozottan, hatékonyan és gyorsan igyekszünk ügyfeleink igényét peresíteni. Sokszor a követelés peresítése, a per megindítása elégnek bizonyul ahhoz, hogy a károkozóval vagy biztosítóval a per mellett vagy a perben egyezséget kössünk. Azokban az ügyekben azonban, ahol más lehetőség nincs, kitartóan és magas szakmai színvonalon végigvisszük a teljes első- és másodfokú képviseletet az ügyféllel kötött ügyvédi megbízási szerződés rendelkezéseinek megfelelően.

Fontos tudni azt is, hogy irodánk – amennyiben a peren kívüli kártérítési képviseletet elvállalja – az esetek döntő többségében sikerdíj ellenében dolgozik, melynek pontos mértékét a hatályos kamarai előírások értelmében nem jelölhetjük meg. A sikerdíj azt jelenti, hogy Ön csak akkor fizet nekünk, ha eredményt érünk el. Peres eljárást azonban csak kivételesen vállalunk sikerdíjra (vagy részben sikerdíjra). Az ügyfelekkel kötött megbízási szerződések egyedileg megtárgyalandóak és egyéni díjazás szerint alakulnak, ahol figyelembe vesszük az adott ügy bonyolultságát, az ügy várható hosszát, az ügyvédi munka várható mennyiségét, az ügyfél és ügyvédi iroda által az ügy megindításával vállalt kockázat mértékét (különösen sikerdíjas ügyekben) és az ügyfél fizetőképességét. Kiemelendő ugyanakkor, hogy az adott ügy tárgyára vonatkozóan határozzuk meg az ügyvédi munkadíjat, és nem különböztetünk meg gazdag és szegény ügyfeleket, hanem csak egyenlően nagyra becsült ügyfeleink vannak, akik azonos színvonalú és hatékonyságú szolgáltatást várhatnak el irodánktól. Ugyanakkor a nehezebb anyagi helyzetben lévő ügyfeleinknek igyekszünk segíteni abban, hogy akár több részletben, időben elnyújtva fizessék meg az iroda munkadíját.

Végül utalni kívánunk arra, hogy irodánk számos nemzetközi vonatkozású, külföldi elemet is tartalmazó kárügyben eljárt és eljár, melyről honlapunkon a nemzetközi kártérítések szakterületi cím alatt olvashat.

Amely esetekben az Ön rendelkezésére állunk:

Közlekedési balesetek miatti kártérítés érvényesítése peren kívül és perben

Munkahelyi balesetek miatti kártérítés érvényesítése perben és peren kívül

Egyéb balesetek miatti kártérítés érvényesítése perben és peren kívül

Baleset miatti egyéb eljárások megindítása és ezek során képviselet: pl. büntetőfeljelentés megtétele, munkavédelmi és foglalkozás-egészségügyi bejelentés elkészítése és benyújtása

Nemzetközi kártérítési ügyek

A kárért felelős személyek felkutatása törvényes eszközökkel, a különböző nyilvántartások tanulmányozásával és egyéb információszerzés útján (pl. központi adatnyilvántartó hatóságtól, MABISZ-tól stb.)

Már létrejött kártérítési megállapodás megtámadása, vagy az egyezség semmisége miatti érvénytelenségi per

Hasznos tudnivaló: miből áll a kártérítés, vagyis mennyi az annyi?

A magyar kártérítési jog az ún. teljes kártérítés elvén áll. Ez annyit jelent, hogy a károkozó (vagy az, aki a kártérítés megfizetésére kötelezhető pl. biztosító) a károsult teljes kárát köteles megtéríteni. Ennek körében a károkozó köteles megtéríteni a károsult vagyonában beállott értékcsökkenést; az elmaradt vagyoni előnyt; és a károsultat ért vagyoni hátrányok kiküszöböléséhez szükséges költségeket. A károkozó a kárt főszabály szerint pénzben köteles megtéríteni. Bizonyos esetekben a károkozó kötelezhető, hogy időszakonként visszatérően előre fizetendő, meghatározott összegű járadékot fizessen.

Speciális járadéktípus a jövedelempótló járadék, melyre az jogosult, akinek munkaképessége a károkozás folytán csökkent és a káreset utáni jövedelme az azt megelőző időszak jövedelmét neki fel nem róható okból nem éri el. Említést érdemel még a tartást pótló járadék, melyet a károkozás folytán meghalt személlyel szemben tartásra jogosult részére kell nyújtani, még akkor is, ha az elhunyt egyébként a tartással kapcsolatos kötelezettségét nem teljesítette. Vannak olyan esetek is, amikor egyértelmű, hogy kár érte a károsultat, de annak mértéke pontosan nem határozható meg, ilyenkor a károkozó olyan összegű kártérítés megfizetésére köteles, amely a károsult kárának a kiegyenlítésére alkalmas. A kártérítés körében végül szólni kell az ún. sérelemdíjról is, amelynek követeléséhez elegendő csupán annak bizonyítása, hogy a személyiségi jogi jogsérelem bekövetkezett (pl. baleset során sérülést szenvedtünk).

Lépjen kapcsolatba velünk az alábbi elérhetőségeink egyikén:

Telefon: +36-1-302-4854

Mobil: +36-30-922-5201 (amennyiben hívását éppen nem tudjuk fogadni, minden esetben visszahívjuk)

Fax: +36-1-302-4854

Cím: 1055 Budapest, Stollár Béla utca 4. félemelet 3., kapucsengő: 20

E-mail: koltailaw@gmail.com

Név: *

E-mail cím: *

Telefonszám:

Tárgy: *

Üzenet:

* a csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező